تجهیزات جدید علوم آزمایشگاهی

با عنایت پروردگار و زحمت  همکاران گرامی توانستیم تجهیزات به روز در مدرسه براس سال تحصیلی ارمغان بیاوریم.